Werkwijze en tarief voor particulieren (cliënten/patiënten)

De dienstverlening van JAZORG is onderscheidend, omdat u de regie over de behandeling van uw zaak zoveel mogelijk in eigen hand heeft. Er is dan ook sprake van een (h)echte samenwerking die erop gericht is om het gewenste resultaat voor u te bereiken. Bovendien kunnen de kosten beperkt gehouden worden omdat hoofdzakelijk van huis uit gewerkt kan worden en er geen overheadkosten zijn.

De rol van JAZORG varieert van een adviserende tot een ondersteunende. Als u dat wenst, kan JAZORG ook optreden als uw gemachtigde.

Op een integere en zorgvuldige wijze gaat JAZORG om met uw vraagstelling. JAZORG kent een stapsgewijze aanpak met evaluatiemomenten. Op basis hiervan wordt steeds met u besproken of het zinvol is om door te gaan met de behandeling van uw kwestie. Afstemming en samenwerking met u is daarbij van groot belang om een zo maximaal mogelijk resultaat voor u te bereiken. Deze vorm van individuele belangenbehartiging is een beproefd concept vanuit de patiëntenbeweging met het principe van empowerment van de cliënt.

Het eerste gesprek (intake) is gratis (met uitzondering van reiskosten ad. € 0,26 per km indien buiten Tilburg) en duurt zo lang als nodig is. Dit vindt desgewenst bij u thuis of op locatie ( b.v. in wijkcentrum WFA Zuiderkwartier in Tilburg) plaats en kan eventueel ook in de avonduren plaatsvinden. Tijdens dat gesprek wordt bekeken of en hoe JAZORG u kan helpen en wordt alvast een globale inschatting gemaakt van het daartoe benodigde aantal uren. Indien nodig zal JAZORG samenwerken met  een advocaat of andere deskundige.

Vervolgens kan een haalbaarheidsonderzoek naar aanleiding van het intakegesprek en/of uw dossier gewenst zijn. Aan de hand van een met u afgesproken stappenplan zal samen met u aan de oplossing van uw kwestie worden gewerkt. Daarbij zijn tussentijdse evaluatiemomenten ingebouwd waarin bekeken wordt of het nog zinvol/wenselijk is om met de behandeling van uw kwestie door te gaan.

Voor haar werkwerkzaamheden na het gratis intakegesprek hanteert JAZORG vanaf 1 oktober 2019 een uurtarief van € 70,- (ex BTW). Daarnaast kunnen leden cliëntenbelangenorganisaties zoals  Patiëntenverenigingen, WMO raden, cliëntenraden of ouderenbonden met een voordeliger uurtarief van de diensten van JAZORG gebruik maken, namelijk € 65,- (ex BTW) per uur. Ook kan een totaalbedrag met u worden afgesproken. Overigens worden de met u gemaakte afspraken daarover altijd schriftelijk vastgelegd. Declaraties worden verzocht binnen 2 weken betaald te zijn. Betalingsafspraken (b.v. gespreid betalen) zijn eventueel mogelijk en ook kan een totaalbedrag per opdracht worden afgesproken.

Na sluiting van de kwestie krijgt u een evaluatieformulier toegezonden waarop u kunt aangeven of en in welke mate u tevreden bent over de dienstverlening. Deze informatie is belangrijk omdat JAZORG deze kan gebruiken voor zo nodige verbetering van zijn dienstverlening.

Mocht het nodig zijn om te procederen bestaat de kans dat de kosten vergoed worden door de wederpartij (b.v. de gemeente of het zorgkantoor). Dat is bijvoorbeeld het geval bij bezwaar en beroep indien u het niet eens bent met de (her) indicatie van uw gemeente en uw bezwaar of beroep wordt gegrond verklaard. Ook in geval van letselschadezaken kan bij erkenning van de aansprakelijkheid de wederpartij verplicht worden de redelijke kosten van de door u ingeschakelde rechtshulp te betalen. Beschikt u over een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u wellicht hierop een beroep doen om de kosten van de door mij geboden rechtshulp vergoed te krijgen. Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (november 2013) heeft u namelijk recht op vrije keuze van uw jurist of advocaat zodat u in geval van een gerechtelijke procedure uw rechtsbijstandverzekeraar hierop kunt aanspreken. 

Uw privacy is bij JAZORG gewaarborgd. Zonder uw toestemming zal niet met de van u verkregen informatie naar buiten worden getreden.

Werkwijze en tarieven voor cliëntenbelangenorganisaties en zorgaanbieders

Voor deze doelgroepen wordt na een gratis intakegesprek een offerte gemaakt. Indien daarmee akkoord wordt gegaan c.q. schriftelijk wordt bevestigd, is sprake  van een overeenkomst. JAZORG zal bij het aangaan van een opdracht zich focussen op de visie, missie en cultuur van de zorgorganisatie en cliëntenbelangenorganisatie. Daarvoor wordt een stapsgewijze aanpak met evaluatiemomenten toegepast.

Voor (kleine) zorgaanbieders en cliëntenbelangenorganisaties hanteert JAZORG vanaf 1 oktober 2019 een uurtarief van € 90,- (ex BTW). Declaraties worden verzocht binnen 2 weken betaald te zijn. Betalingsafspraken zijn ook hier mogelijk en ook kan een totaalbedrag per opdracht worden afgesproken. 

Vragen of klachten

Heeft u over de werkwijze en de tarieven vragen of klachten, dan verneemt JAZORG die graag van u en wordt geprobeerd deze te beantwoorden respectievelijk samen met u tot een oplossing te komen.